Veel gestelde vragen (FAQ)

Vind antwoorden op veel gestelde vragen

FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen of frequently asked questions (FAQ) wordt gebruikt als benaming voor een lijst met vaak voorkomende vragen over een bepaald onderwerp met betrekking tot de Akropolistoren, waarop een antwoord wordt gegeven.
Klik op de vraag voor een antwoord
Klik op de vraag om antwoord te sluiten

Wat is de doelstelling van de Vereniging Akropolis Amsterdam (VAA)?

Wat is de doelstelling van de Vereniging Akropolis Amsterdam (VAA)?

De Vereniging Akropolis beoogt een of meerdere Akropoliscomplexen voor levensloopbestendig wonen in de regio Amsterdam te realiseren. In het concept levensloopbestendig wonen vormen eigen regie, zelfwerkzaamheid en sociale cohesie het fundament voor het welzijn van de bewoners.
Daarnaast wil de VAA een inspiratiebron zijn voor zorginstellingen die de visie van Humanitas als richtsnoer hebben. Het eerste project is de in aanbouw zijnde Akropolistoren op Zeeburgereiland.
Voor meer informatie: www.vereniging-akropolis-amsterdam.nl

Voor wie is de Akropolistoren bedoeld?

Voor wie is de Akropolistoren bedoeld?

De Akropolistoren is een woongemeenschap bestemd voor 55plussers met als motto: ‘Wij willen oud worden op de manier die bij ons past’. Hierbij gelden twee lijnen: de individuele en de gezamenlijke. De individuele lijn houdt in dat de bewoners zelf beslissingen nemen en baas in eigen huis zijn. De gezamenlijke dat men graag met elkaar activiteiten onderneemt, erbij wil horen, ook bij de stedelijke samenleving.
Van de bewoners van de Akropolistoren zal worden gevraagd de humanistische waarden te onderschrijven.

Hoeveel woningen worden er gebouwd en voor wie?

Hoeveel woningen worden er gebouwd en voor wie?

Er worden 86 appartementen gebouwd. Hiervan krijgt de helft een huur in de sociale sector (max. € 710,68), de andere helft zijn vrije sectorwoningen (€ 900,- max. € 972,-) voor mensen met een middeninkomen. Voor beide type woningen gelden inkomenseisen en inkomensgrenzen.
*(prijspeil 2017)

Wat zijn de huren?

Wat zijn de huren?

Er worden 86 appartementen gebouwd.
43 woningen krijgen een huur in de sociale sector met een huur van € 710,68 (prijspeil 2017) , de andere helft zijn vrije sectorwoningen met huren van € 900,- tot maximaal € 972,- (prijspeil 2017)

Wat zijn de bijkomende kosten?

Wat zijn de bijkomende kosten?

Bij de huur moet een bedrag worden opgeteld voor energiekosten.
– Daarnaast zal voor elke woning een bijdrage in de servicekosten worden gevraagd. Deze laatste kosten mogen (gedeeltelijk) als servicekosten worden opgegeven in uw aanvraag huurtoeslag. Indicatie servicekosten: € 40,- per appartement.
– Daarnaast zal voor elk huishouden de contributie voor de Vereniging Akropolis Amsterdam per jaar worden vastgesteld.
Voor alleengaanden € 12,- en voor (echt)paren € 24,- per jaar (prijspijl 2017)
– Daarnaast zal voor elk lid-bewoner de contributie voor de Coöperatie Bewoners AkropolisToren jaarlijks worden vastgesteld.
Voor 2017 is deze begroot op € 100,- minus de afdracht aan de Vereniging Akropolis Amsterdam van € 12,- en € 50,- retour bij daadwerkelijke inhuizing na ondertekening van het huurcontract.
– Voor 2018 is deze bijdrage aan de Coöperatie begroot op € 50,- minus de afdracht aan de Vereniging Akropolis Amsterdam van € 12,-

Contributie Vereniging Akropolis Amsterdam

Contributie Vereniging Akropolis Amsterdam

Voor elk huishouden zal de verplichte contributie voor de Vereniging Akropolis Amsterdam per jaar worden vastgesteld.
Voor alleengaanden € 12,- en voor (echt)paren € 24,- per jaar (prijspijl 2017)

Contributie Coöperatie Bewoners AkropolisToren

Contributie Coöperatie Bewoners AkropolisToren

Voor elk lid-bewoner zal de contributie voor de Coöperatie Bewoners AkropolisToren jaarlijks worden vastgesteld.
Voor 2017 is deze begroot op € 100,- minus de afdracht aan de Vereniging Akropolis Amsterdam van € 12,- en € 50,- retour bij daadwerkelijke inhuizing na ondertekening van het huurcontract.
– Voor 2018 is deze bijdrage aan de Coöperatie begroot op € 50,- minus de afdracht aan de Vereniging Akropolis Amsterdam van € 12,-

Wat zijn de inkomensgrenzen?

Wat zijn de inkomensgrenzen?

De 43 woningen in de sociale sector met een huur van € 710,68 worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 36.165,-
*Voor maximaal 10% van de woningen in de sociale sector kan de woning worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 36.165,- en € 40.349,-
**Aan huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag worden de woningen ‘passend toegewezen’. Voor deze huishoudens is de aftoppingsgrens (de maximale huur) voor 2017 gesteld op € 592,55

De vrije sectorwoningen met huren van € 900,- tot maximaal € 972,- worden toegewezen aan kandidaten met een inkomen tussen € 38.000,- en € 55000,-
*Voor kandidaten die in aanmerking willen komen voor een woning in dit vrije sectorsegment EN een sociale huurwoning achterlaten in Amsterdam geldt géén bovengrens aan het inkomen.

Wat moet ik weten als ik een nieuwe woning ga betrekken?

Wat moet ik weten als ik een nieuwe woning ga betrekken?

Inkomensverklaring
Gaat u actief op zoek naar een woning? Vraag uw inkomensverklaring aan!
Er geldt een inkomenseis voor sociale huurwoningen. Uw belastbaar huishoudinkomen mag niet hoger zijn dan € 36.165,- per jaar. Om dit te controleren vragen wij bij toewijzing van een woning een recente inkomensverklaring (ook wel een IBRI of IB60-verklaring genoemd) van u en uw medebewoners (niet van inwonende kinderen).

Een inkomensverklaring is gratis. U vraagt een inkomensverklaring aan bij de BelastingTelefoon van de Belastingdienst, of via www.belastingdienst.nl. De BelastingTelefoon is bereikbaar op 0800 – 0543. Na de aanvraag duurt het 5 tot 10 werkdagen voordat u de verklaring thuis ontvangt. Kijk voor meer informatie op
www.belastingdienst.nl.

Als u een woning toegewezen krijgt moet u een recente inkomensverklaring inleveren. Het kan vijf werkdagen duren om deze verklaring te ontvangen, wacht daarom niet te lang.

Bezichtiging van een woning
De bezichtiging van de woning vindt in de meeste gevallen plaats in bewoonde staat, hierbij is een medewerker van de Alliantie aanwezig. Bij het bezichtigen van een woning kan het zijn dat de woning (nog) niet in de staat is zoals wij de woning aan u zullen verhuren of dat er op dat moment werkzaamheden worden uitgevoerd.

Acceptatie van de woning
Na de bezichtiging van de woning horen wij graag van u of u wel of niet de woning accepteert. U dient dit aan te geven binnen de in de aanbiedingsmail of telefonische aanbieding vermelde termijn. Zodra u de woning accepteert is er juridisch sprake van een huurovereenkomst tussen u en de Alliantie. Laat u niets horen en is de reactietermijn verstreken, dan wordt de woning aan een volgende kandidaat toegewezen.

Aanleveren gegevens
Voor of na de bezichtiging controleren wij uw gegevens om te beoordelen of u voor de woning in aanmerking komt. Voor het aanleveren van uw gegevens verzoeken wij u het “formuliervoorblad aanleveren gegevens” te printen, in te vullen en mee te sturen met uw gegevens. Hiermee zorgt u ervoor dat uw gegevens bij het juiste regiobedrijf terecht komen. U kunt het formulier met uw gegevens ook naar ons mailen via info@de-alliantie.nl.

Betrekken van de woning
Nadat u de huurovereenkomst heeft ondertekend, kunt u de woning in gebruik nemen. De sleutels worden uitsluitend door ons afgegeven. De ondertekening en sleuteloverdracht doen wij in uw nieuwe woning. Het kan zijn dat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in uw woning. De medewerker van de Alliantie zal dat met u doornemen bij de sleuteloverdracht. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt in overleg met u plaats.

Huuringang
De huurovereenkomst gaat in op de dag dat de woning door ons aan u ter beschikking wordt gesteld. De huur gaat dus ook in als u niet bereikbaar bent (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte). Zodra bekend is wanneer de woning aan u verhuurd kan worden, worden er afspraken gemaakt over het tekenen van het contract. U ontvangt dan ook een email met daarin het bedrag van de eerste verhuurnota. Deze verhuurnota kunt u betalen met Ideal via een link in de email.

Huurcontractkosten en boeteclausule

Huurcontractkosten en boeteclausule

Eerste verhuurnota en administratiekosten sociale huurwoningen
Bij de sleuteloverdracht en ondertekening van de huurovereenkomst verwachten wij dat u de eerste verhuurnota heeft betaald. Gaat de huurovereenkomst in per de helft van de maand of later, dan voldoet u tevens de huurtermijn van de daarop volgende maand.

Een onderdeel van Bij de eerste verhuurnota zijn administratiekosten. De administratiekosten verschillen per regio. Dit is afhankelijk van afspraken die de Alliantie met de gemeenten heeft over woningtoewijzing. In de tabel staat hoe de kosten voor regio Amsterdam zijn opgebouwd:

Regio Amsterdam
Naamplaatje € 10,50
Verstrekken van informatie over het huren van een huurwoning, research, verstrekken van informatie over de woning en de buurt. Informatie en afhandeling aanvraag huurtoeslag. € 21,00
Opvragen uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) € 10,50
Totaal € 42

Deze tarieven gelden bij het sluiten van een huurovereenkomst voor een woning in de sociale sector. Voor een huurcontract in de vrije sector gelden andere tarieven.

U kunt voor de betaling uitsluitend gebruikmaken van internetbankieren via Ideal. Als u geen internetbankieren heeft, kunt u (vooraf, na ontvangst van de eerste verhuurnota) op kantoor via pin betalen. Contante betaling is niet mogelijk.

Administratiekosten vrije sector huurwoningen
Als u een vrije sector huurwoning van de Alliantie huurt, rekent de Alliantie bij aanvang van de huurperiode € 120 aan administratiekosten. Bij aanvang van de huurperiode betaalt u tevens een borgsom. De borg betaalt de Alliantie terug na beëindiging van het contract.

boeteclausule
De Alliantie houdt zich het recht voor om een boeteclausule op te nemen in de huurovereenkomst inzake het opzeggen van het huurcontract vóór de eerste inhuizing in de Akropolistoren.

Wat betekent passend toewijzen voor woningzoekenden?

Wat betekent passend toewijzen voor woningzoekenden?

Per januari 2016 moeten corporaties 95 procent van de woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een wat goedkopere huurwoning. Dat is een inkomen tot €22.200,- als alleenstaande of tot zo’n €30.150,- met twee personen onder de AOW leeftijd en € 30.175,- met twee personen boven de AOW leeftijd.

Door deze wet, passend toewijzen genoemd, komen de schaarse goedkope huurwoningen terecht bij de mensen die er het meest behoefte aan hebben. Wel hebben lagere inkomens hierdoor minder keuze op de woningmarkt.

Definitie ouderenhuishouden versimpeld
Heeft minstens één iemand in een huishouden op 1 januari 2017 de AOW-leeftijd? Dan is het voor de huurtoeslag een ouderenhuishouden.

Hoe werkt het inkomensafhankelijke huurbeleid bij de Alliantie?

Hoe werkt het inkomensafhankelijke huurbeleid bij de Alliantie?

De Alliantie biedt al haar sociale huurwoningen aan voor 90% van de maximaal toegestane huurprijs. Bij toewijzing van een woning wordt door de Alliantie berekend welke aanvangshuurprijs bij het inkomen hoort. In de Woningwet is namelijk vastgelegd welke huurprijs(grens) bij welk huishoudens is toegestaan. Zie onderstaand overzicht:

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen wordt het inkomen altijd getoetst op basis van Europese regelgeving. Het resultaat van deze toets bepaalt welke huurprijs een toekomstige huurder gaat betalen.
Maximale toegestane huurprijs_AlliantieWilt u meer weten over het inkomensafhankelijke huurbeleid bij de Alliantie?
Klik op: Hoe werkt het inkomensafhankelijke huurbeleid bij de Alliantie.pdf

Wat betekent 'aftoppingsgrens’?

Wat betekent 'aftoppingsgrens’?

De ‘aftoppingsgrens’ is een begrip uit de huurtoeslag. Als je huurprijs hoger is dan deze grens wordt je huurtoeslag ‘afgetopt’ ofwel verlaagd.
Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt hoe dan ook een deel van de huurprijs zelf. Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf moet betalen heet ´basishuur´. Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de aftoppingsgrens valt is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje (tot de kwaliteitskortingsgrens van € 414,02 = prijspeil 2017) krijg je 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%. Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan moet je een groot deel van de huurprijs zelf betalen. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld.

Voor de Akropolistoren geldt de lage aftoppingsgrens
Deze grens geldt voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens tussen 23 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd en voor 2-persoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd. De aftoppingsgrens (de maximale huur) is € 592,55

Wat houdt levensloopbestending wonen in?

Wat houdt levensloopbestending wonen in?

Dat wie ziek of gehandicapt raakt in principe niet hoeft te verhuizen. De bewoner houdt echter de regie over zijn eigen leven en speelt bij eventuele ondersteuning of zorgbehoefte zelf een belangrijke rol. Er wordt gestreefd naar dienstverlening op maat en een omgeving die uitdaagt.
Afhankelijk van de ontwikkeling van het eiland en het overleg tussen de bewonersgroepen zullen in of in de nabijheid van de Akropolistoren eerstelijns zorgvoorzieningen komen.

Wat is de leeftijdsgrens?

Wat is de leeftijdsgrens?

Bij oplevering van de woontoren medio 2017 dient een bewoner of één helft van een (echt)paar minimaal 55 jaar te zijn.

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning in de Akropolistoren?

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning in de Akropolistoren?

Hiervoor moet u lid zijn van de Vereniging Akropolis Amsterdam. De jaarlijkse contributie bedraagt € 12,- , die u kunt overmaken op bankrekeningnummer NL48 INGB 0005 3974 00. Tevens moet u zich als gegadigde aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen.

Kunnen mensen van buiten Amsterdam zich ook aanmelden?

Kunnen mensen van buiten Amsterdam zich ook aanmelden?

Sinds de nieuwe regels woonruimteverdeling van kracht zijn, komen ook mensen van buiten Amsterdam in aanmerking voor een huurwoning in Amsterdam. Wie voor een sociale huurwoning in aanmerking wil komen, moet ingeschreven staan bij Woningnet Regio Amsterdam.

Hoe kan ik op de wachtlijst geplaatst worden?

Hoe kan ik op de wachtlijst geplaatst worden?

Na de eerste inhuizing van de eerste bewoners in de Akropolistoren wordt een wachtlijst gehanteerd waarop personen worden geregistreerd die op inschrijving wachten voor een huurwoningwoning.

Mocht een woning vrijkomen en u staat bovenaan de wachtlijst dan wordt u door het bestuur van de coöperatie gecontacteerd met de vraag of u al dan niet wilt instromen.

Geïnteresseerden worden onderaan de wachtlijst toegevoegd, met vermelding van tijdstip van eerste inschrijving. Wanneer alle hoger op de lijst geplaatsten verdwenen zijn, komen zij bovenaan te staan en zijn ze als eerstvolgende aan de beurt.
Veel gestelde vragen over de wachtlijst:
Wie kan zich inschrijven?
Inschrijving voor de wachtlijst staat open voor belangstellenden met een minimumleeftijd van 50 jaar.
* U komt pas in aanmerking voor een woning als u of één van de partners minimaal 55 jaar.

• Welke gegevens zijn nodig?
We registeren voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum. Huisadres en woonplaats. Uw interesse voor een woning in de sociale huur of in de vrije sector huur. U ontvangt daarvoor een standaard vragenformulier.

• Wat is de wachtlijst voor de Akropolistoren precies?
De wachtlijst is een lijst waarop mensen staan ingeschreven in volgorde van aanmelding. Wanneer er een geschikte huurwoning vrijkomt, is normaliter degene die zich als eerste heeft ingeschreven ook de eerste die mag beslissen of hij of zij de huurwoning wil betrekken.

• Is er alleen een wachtlijst voor sociale huurwoningen of ook voor vrije sector huurwoningen?
Wachtlijsten komen in beide sectoren voor, hoewel de sociale huursector meer te maken heeft met een langere wachtlijst. Huurwoningen in deze sector zijn goedkoper waardoor er meer vraag naar is. Het aanbod aan sociale huurwoningen neemt de laatste jaren af, waardoor de vraag het aanbod ruim overstijgt.

• Wat zijn de kosten?
Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro. Daarmee is ook de contributie en het verplichte lidmaatschap van de Vereniging Akropolis (VAA) à 12,- voldaan voor het lopende kalenderjaar van inschrijving voldaan. De jaarcontributie bedraagt 30 euro inclusief de verplichte lidmaatschapskosten van de VAA.
De inschrijfkosten (en de contributie) dienen om de kosten van de vereniging (beheer en bestuur) te dekken.

• Wat is het verschil tussen een lid-bewoner en een aspirant-lid?
a. Leden zijn de bewoners van de Akropolistoren en hebben een huurovereenkomst met de coöperatie;
b. De coöperatie kent aspirant-leden, deze zijn 55-plussers die een aanvraag doen om de Akropolistoren te gaan bewonen;
c. Het aanvragen van een lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren onder verstrekking van een aantal door het bestuur verlangde gegevens. De aanvraag leidt in eerste instantie tot het aspirant-lidmaatschap. De procedure tot het aspirant-lidmaatschap wordt nader omschreven in het huishoudelijk reglement. Het aspirant-lidmaatschap wordt omgezet in het lidmaatschap zodra (een) aspirant-lid (-leden) een woning hebben betrokken.
d. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een ledenregister en een aspirant-ledenregister.

Wat houden de nieuwe regels woonruimteverdeling in?

Wat houden de nieuwe regels woonruimteverdeling in?

De nieuwe Huisvestingswet die sinds januari 2015 in Nederland van kracht is zorgt ervoor dat iedereen zo veel mogelijk kan wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor de eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken. In de Stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels. De opgebouwde woonduur vervalt. De inschrijfduur bij Woningnet is bepalend. Wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, moet zich inschrijven bij Woningnet Regio Amsterdam.

Voor het middensegment gelden eveneens geen bindingseisen aan Amsterdam. Woont u buiten Amsterdam en wilt u in aanmerking komen voor een woning in het middensegment dat kunt u zich inschrijven bij de Akropolistoren.
Het gezamenlijk inkomen mag echter niet hoger zijn dan € 55.000,-

De regio Amsterdam bestaat uit de volgende gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoor, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Hoe is de toewijzingsprocedure?

Hoe is de toewijzingsprocedure?

Met de gemeente Amsterdam is afgesproken dat de eerste toewijzing van de sociale huurwoningen (voor mensen met een inkomen tot € 36.165,-) in de Akropolistoren op een bijzondere manier gebeurt. Woningzoekenden kunnen in aanmerking komen op voordracht van de Vereniging Akropolis Amsterdam.

Bij het toewijzen wordt een inkomenstoets gedaan. Om te bepalen of uw inkomen passend is voor een sociale huurwoning controleert de verhuurder De Alliantie uw inkomensgegevens aan de hand van een inkomensverklaring, genaamd IBRI-formulier (voorheen IB60 formulier). In 2017 wordt gekeken naar uw belastbaar inkomen over 2015.

Het middensegment vrije sectorwoningen in de Akropolistoren zijn bestemd voor mensen met een inkomen van € 38.000,- tot € 55.000,- . De eerste toewijzing gebeurt net als bij de sociale huurwoningen op voordracht van de Vereniging Akropolis. Daarna wordt voorrang gegeven aan geïnteresseerden die een sociale huurwoning in Amsterdam achterlaten.

Wanneer u meer inkomen heeft dan € 55.000,- komt u niet in aanmerking voor een woning in de Akropolistoren.
Om u in te schrijven klik op: Contact -Aanmelden

Hoe zien de woningen eruit?

Hoe zien de woningen eruit?

Er zijn meerdere woontypes. Hierover zal binnenkort meer informatie beschikbaar zijn.
– De sociale huurwoningen hebben een oppervlakte van 51 tot 75 m2.
– Het middensegment een oppervlakte van 77 tot 84m2 plus 1 van 90m2
– Elke woning heeft een balkon van 5 tot 7 m2.
– De woningen worden aangesloten op stadsverwarming via een individuele meter.
– De woningen krijgen vloerverwarming.
– Alleen elektrisch koken behoort tot de mogelijkheden.
– Elke woning heeft een inpandige individuele berging.

Is er een parkeergarage, fietsen- en scootmobiel stalling?

Is er een parkeergarage, fietsen- en scootmobiel stalling?

In de kelder is een parkeergarage voor auto’s en een fietsenstalling. Parkeerplekken voor het middenhuur segment worden individueel verhuurd. Voor bewoners van sociale huurwoningen is een parkeervergunning op straat mogelijk. Er wordt een scootmobiel stalling gerealiseerd, maar waar die komt is nog niet bekend.

Hoe worden de collectieve ruimten op de begane grond ingevuld?

Hoe worden de collectieve ruimten op de begane grond ingevuld?

Er zal een ‘huiskamer van de buurt’ komen met o.a. een keuken. Over de verdere invulling van de ‘buurtkamer’ is een werkgroep bestaande uit kwartiermakers voor de toren, buurtbewoners en medewerkers van Bestuurscommissie Oost. (voormalig Stadsdeel Oost)

Wanneer wordt de Akropolistoren opgeleverd?

Wanneer wordt de Akropolistoren opgeleverd?

De bouw is volgens planningen gestart in oktober 2015. De oplevering wordt verwacht eind mei 2017.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen van de Akropolistoren?

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen van de Akropolistoren?

De ledenraad i.o. van de Akropolistoren informeert de geïnteresseerden die zich hebben aangemeld via een Nieuwsbrief over de voortgang van de toren en de gebiedsontwikkeling. De Nieuwsbrief wordt op gezette tijden naar de ingeschreven geïnteresseerde per e-mail verstuurd.

In samenwerking met woningcorporatie De Alliantie organiseren de Vereniging Akropolis Amsterdam en de ledenraad i.o. ook regelmatig bijeenkomsten voor geïnteresseerden.

Wat voor soort stadswijk wordt Zeeburgereiland?

Wat voor soort stadswijk wordt Zeeburgereiland?

Zeeburgereiland, gelegen in Amsterdam tussen het Oostelijk havengebied en IJburg. was tot voor kort nog een ruig niemandsland met leegstaande silo’s. Het eerste deel van het eiland is al volop in ontwikkeling. Over een aantal jaren zal Zeeburgereiland een levendige stadswijk zijn met meer dan 10.000 woningen, scholen, sportvelden, voorzieningen en winkels. Voor meer informatie over Zeeburgereiland, kijk op www.zeeburgereiland.nl

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen op Zeeburgereiland?

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen op Zeeburgereiland?

Met regelmaat organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en de Woningcorporatie De Alliantie meetups over het Zeeburgereiland.
Het doel van de bijeenkomsten is om alle betrokkenen bij elkaar te brengen, informatie te delen en praktische instrumenten te ontwikkelen om meer te kunnen bouwen op de kracht van burgers en allianties en bewoners, van overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.
Zeeburgereiland is een bloeiend experiment waar met bijzondere bundeling van krachten vorm wordt gegeven aan de toekomst van het eiland.
Voor data, tijden en verslagen van vorige meetups kijk op www.zeeburgereiland.nl

Wanneer weet ik of ik een woning krijg toegewezen?

Wanneer weet ik of ik een woning krijg toegewezen?

Helaas is het nog niet mogelijk hierop antwoord te geven. De Vereniging Akropolis Amsterdam heeft regulier overleg met De Alliantie over de voortgang van de bouw van de toren. Zodra bekend is wanneer de woningen worden vrijgegeven voor de voorinschrijving krijgt u als ingeschreven geïnteresseerde bericht hierover.

Kan ik zelf kiezen welke woning ik wil huren?

Kan ik zelf kiezen welke woning ik wil huren?

Een garantie dat u de woning van uw voorkeur krijgt is om begrijpelijke redenen niet vooraf te geven. Dat is onder andere afhankelijk van het aantal voorkeuren voor die betreffende woning en het aantal geïnteresseerden voor de woningen in de toren.

Kan ik zelf bepalen wie mijn naaste buren worden?

Kan ik zelf bepalen wie mijn naaste buren worden?

U kunt samen met anderen uw voorkeur uitspreken voor een aantal woningen op een verdieping. Een garantie dat u de woning van uw voorkeur krijgt is om begrijpelijk redenen niet vooraf te geven. Het is onder meer afhankelijk van het aantal voorkeuren voor die betreffende woning en het aantal geïnteresseerden voor de woningen in de toren.

Hoe zit het met het Openbaar Vervoer?

Hoe zit het met het Openbaar Vervoer?

De huidige stand van zaken is:
– Halte van tramlijn 26 op een afstand van 600 meter van de Akropolistoren.
– Halte van buslijn 37 richting Oost en Noord op een afstand van 650 meter van de Akropolistoren.
Afhankelijk van de ontwikkeling van het eiland en toenemende vraag is beter en intensiever openbaar vervoer wellicht mogelijk.

Komen er winkels in de buurt van de Akropolistoren?

Komen er winkels in de buurt van de Akropolistoren?

De huidige stand van zaken is:
– Winkelcentrum IJburg, tram 26
– Winkelstraten: Molukkenstraat en Javastraat, bus 37 naar Oost
– Dapperbuurt en Dappermarkt, bus 37 naar Oost
– Landmarkt Versmarkt Schellingwouderdijk, fiets
Afhankelijk van de ontwikkeling van het eiland bestaat er een kans dat er een (nood)supermarkt komt.
Tankstation Kriterion Zeeburgereiland wordt gerund door ambitieuze studenten van de stichting Kriterion. Kriterion wil het pompstation op ZBE uitbreiden met veen volwaardige winkel voor nieuwe bewoners, met duurzame en gezonde producten. Realisatiedatum is nog onbekend.

Wat is de basis voor toetsing van mijn inkomen?

Wat is de basis voor toetsing van mijn inkomen?

Inkomenstoets sociale huurwoning
Wilt u meer weten over dit onderwerp, kijkt u dan op www.rijksoverheid.nl bij de vraag: Wat wordt met mijn inkomen meegerekend bij de toewijzing van een sociale huurwoning.
In 2017 wordt gekeken naar uw belastbaar inkomen over 2015.

Inkomenstoets middenhuursegment
Om te bepalen of uw inkomen passend is voor deze huurwoningen controleert de verhuurder De Alliantie uw inkomensgegevens aan de hand van uw jaarinkomen. Voor de woningen in het middenhuursegment geldt een maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van € 55.000,-
Rekenvoorbeeld:
Indien u voor een huurwoning van € 972,- per maand in aanmerking wilt komen, dient u over € 972 x 42 = € 40.824,- als jaarinkomen te beschikken.

Hoeveel vermogen mag ik hebben om huurtoeslag te krijgen?

Hoeveel vermogen mag ik hebben om huurtoeslag te krijgen?

Als u wilt weten over hoeveel vermogen u mag beschikken om huurtoeslag te kijken, kijkt u dan op www.belastingdienst.nl bij de vraag: Hoeveel vermogen mag ik hebben?

disclaimer:
De verstrekte informatie kan aan veranderingen onderhevig zijn. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Akropolistoren.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar toe wordt gelinkt.