De coöperatie

DE COÖPERATIE EN ORGANISEREN VAN BETROKKENHEID

De coöperatie
De Coöperatie Bewoners AkropolisToren (CBAT) kent, naast een bestuur, nog een bijzonder element in de besturing: de ledenraad. Een ledenraad is een representatieve vertegenwoordiging van de bewoners: Waarvan de samenstelling voor een gedeelte na een korte periode wordt ververst. Op deze manier wordt de achterban bij de coöperatie betrokken. De ledenraad zorgt ervoor dat de mensen in de organisatie op de hoogte blijven van wat er werkelijk bij de achterban leeft. De volgende spelregels zijn van kracht:

• Er wordt 4 x keer per jaar een vergadering voor de ledenraad georganiseerd waarbij de ledenraad décharge geeft voor het financiële verslag en de begroting goedkeurt.
• Aan de ledenraad wordt gevraagd om de collectieve doelstelling van de coöperatie te bewaken. Bij de Akropolistoren wordt de ledenraad samengesteld via een gestratificeerde loting per verdieping. Voor een relatief korte periode van twee jaar. Waarbij een vervangingsschema wordt gehanteerd.
• De Ledenraad heeft een ‘onafhankelijk voorzitter’ van buiten de toren.
• Bij de Akropolistoren zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) niet meer dan één keer per jaar gehouden worden. Waarbij het bestuur (zoals gebruikelijk) verantwoording achteraf geeft en (financiële)prognose en visie voor een bepaalde termijn deelt met de vergadering.
• Deze vergadering staat onder voorzitterschap van de ‘onafhankelijk voorzitter’ van de Ledenraad.

Woningzoekenden en de coöperatie
Als woningzoekende is het mogelijk om lid te worden van de overkoepelende Vereniging Akropolis Amsterdam en zich in te schrijven voor een woning bij de AkropolisToren. Op het moment van inschrijving ben je wel lid van de vereniging maar je hebt geen stemrecht in de Algemene Ledenraad. Die is voorbehouden aan de bewoners.

Bestuur
De leden van het bestuur worden door een benoemingsadviescommissie voorgedragen. Het bestuur bestaat uit drie tot vijf mensen, die voor een periode van 3 jaar het dagelijks bestuur van de coöperatie op zich neemt. De leden van het bestuur kunnen twee maal worden herbenoemd. Het bestuur is geen lid van de ledenraad.

Het CBAT Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en indien gewenst: een bestuurslid huurderszaken, een bestuurslid onderhoud. De leden staan in direct contact met het bestuur en de ‘onafhankelijk voorzitter’ van buiten de toren heeft een ‘standing invitation’ voor de bestuurs-bijeenkomsten. Het CBAT-bestuur neemt de dagelijkse beslissingen die nodig zijn om de CBAT te laten draaien en is eerste aanspreekpunt voor mensen binnen en buiten de CBAT. Het bestuur buigt zich over het te voeren beleid en vraagt zo nodig de ledenraad om haar mening. Uiteindelijk hebben de leden-bewoners het laatste woord via de Algemene Ledenvergadering.

Huishoudelijke reglement en statuten
De Coöperatie Bewoners AkropolisToren is opgezet volgens het nieuwegeneratiecoöperatiemodel van Professor Gert van Dijk. Daarbij horen naast de statuten en het Huishoudelijk Reglement een paar bijzondere reglementen:

1. Bestuursreglement,
2. Ledenraadreglement
3. Huishoudelijk reglement,
….• Verkiezingsreglement,
….• Reglement benoemingsadviescommissie en Remuneratiebeleid.